Historia, tradycja, kultura

Wydawałoby się, że Gmina Siemiatycze pod względem turystycznym nie ma wiele do zaoferowania, ale cytując marszałka Pił­sudskiego, możemy powiedzieć, że: "Polska jest jak obwarzanek - najlepsza na obrze­żach". Poznając historię swojej "Małej Ojczy­zny" przekonaliśmy się, że mieszkańcy tej ziemi brali czynny udział w tworzeniu trady­cji, kultury i historii naszej ojczyzny. Tu rów­nież miały miejsce wielkie bitwy, żyli niezwy­kli ludzie, którzy zapisali się złotymi zgłoskami nie tylko dla tej ziemi, ale i dla Polski. Rody Sapiehów, Jabłonkowskich, Ciecierskich, Radziwiłłów pozostawiły tutaj trwały ślad. Mamy nadzieję, że zebrane przez nas mate­riały przybliżą wszystkim naszą gminę, a nie­którzy postanowią osobiście przekonać się o walorach naszej "Małej Ojczyzny".

Historia regionu

Gmina w Polce od XII wieku aż do roku 1950 stanowiła jednostkę samorządu tery­torialnego. Mimo że bezpośrednio o gminie Siemiatycze w XV wieku nie wspominają żadne źródła pisane, niemniej dobra siemiatyckie są już znane. Pierwsze zapisy mówią o ich przynależności do książąt mazowiec­kich i wymieniają w składzie tych dóbr sie­dem wsi: Boratyniec, Cecele, Łojki, Siemia­tycze, Słochy oraz Turnę. Przez wiele kolejnych lat zmieniali się ich właściciele, jednakże żaden z nich nie potrafił wpłynąć na rozkwit tych ziem. Dopiero Ks. Anna z Sa­piehów Jabłonowska, właścicielka miasta i dóbr okolicznych wprowadzając reformy ekonomiczne, rozsławiła te ziemie w Polsce i za granicą. Niestety, swoje plany realizo­wała głównie w oparciu o pożyczki, które doprowadziły do konfiskaty ziem przez bank holenderski i ich sprzedaży.

Od początku XIX wieku dobra siemiatyckie obejmowały majątki: Ciecierskich, Michal­skich, Urbańskich, Wysockich, Olędzkich i Paderewskich. W 1896 r. gmina ta liczyła 9330 mieszkańców, obejmowała 60 wsi, przysiół­ków, uroczysk, oddzielnych osad oraz 12 ma­jątków. Tuż przed I wojną światową gmina roz­ciągała się od wsi Zajęczniki na południowym zachodzie do wsi Lubiejki na północnym wschodzie; zaś granicę południowo-wschod­nią wyznaczał Anusin, a północno-zachodnią wsie Lipiny i Malinowo.

W okresie międzywojennym w gminie Sie­miatycze rozwinęło się drobne rzemiosło, było: 25 cieśli, 2 kuśnierzy, 21 kowali, 2 kraw­ców, 3 krawczynie, 6 murarzy, 1 rzeźnik, 5 sto­larzy, 2 studniarzy, 3 szewców i 1 brukarz.

Obecnie granice gminy wyznaczają od wschodu - wieś Kajanka, od południa - wieś Wólka Nadbużna, od zachodu - wsie Korzeniówka Duża i Skiwy Małe, od północy - Kło­poty Patry. Dzięki temu, że gmina sąsiaduje z rezerwatem "Przełom Bugu" i nie posiada rozwiniętego przemysłu jest atrakcyjna tu­rystycznie. W wielu wsiach można jeszcze spotkać zabytkowe zagrody chłopskie.

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.