Środowisko przyrodnicze

Rzeźba terenu

Obszar gminy Siemiatycze określają na­stępujące jednostki podziału fizyczno-geo­graficznego Polski:

  • Podobszar - Niż Wschodnioeuropejski;
  • Prowincja - Niż Wschodniobałtycki;
  • Podprowincja - Równiny Podlasko-Biało-ruskiej;
  • Regiony - Wysoczyzną Drohicka, Podla­ski Przełom Bugu.

Obszar gminy pokrywa gruby płaszcz osa­dów czwartorzędowych, o średniej miąższo­ści 80-100 m. Rozwój rzeźby i związany z nią układ form geomorfologicznych jest wyni­kiem złożonego procesu regresji lądolodu środkowopolskiego. Występujące na po­wierzchni osady lodowcowe: gliny zwałowe, piaski i żwiry oraz piaszczyste utwory fluwio-glacjalne, zostały złożone w stadiale Warty.

Powierzchnia wysoczyzny morenowej w obrębie obszaru gminy leży na wysokości 130-I80m.n.p.m. Występują tu liczne wzgó­rza morenowe, ozy, wzgórza kemowe, formy te są pozostałością zlodowacenia środkowo­polskiego. Największy udział w budowie geo­logicznej mają następujące osady:

  • gliny zwałowe o największym zasięgu po­wierzchniowym i miąższości wynoszącej od kilku do 30 metrów;
  • piaski, żwiry i głazy moren czołowych wy­stępujące w okolicy Siemiatycz, Boratyń-ca Ruskiego, Krupie, Skiw;
  • piaski, żwiry ozów w okolicy wsi Rogaw-ka, Baciki, Romanówka;
  • piaski i żwiry o miąższości około 10 me­trów budujące Dolinę Bugu.

Hydrografia

Obszar gminy Siemiatycze należy do do­rzecza Wisły i położony jest w obrębie zlew­ni Bugu. Główny układ sieci hydrograficznej tworzy rzeka Bug oraz jej prawobrzeżne do­pływy: Kamionka z Mahometem, Szycia i Moszczona. Rzeka Kamionka stanowi głów­ny ciek wodny. Długość rzeki wynosi 27 km, a powierzchnia dorzecza 128 km2. Rzeka przepływa przez miasto Siemiaty­cze gdzie w wyniku spiętrzenia jej wód zo­stały utworzone zbiorniki retencyjne Zalew I i Zalew II.

Na terenie gminy falą powodziową zagro­żone są wsie Ogrodniki i Wólka Nadbużna.

Zagrożenia i degradacja środowiska

Obszar gminy charakteryzuje się stosun­kowo niewielkim stopniem przekształcenia środowiska przyrodniczego. Źródła powsta­wania zagrożeń wynikają z rozwoju osadnic­twa, komunikacji, sposobu składowania i utylizacji odpadów stałych i płynnych inten­syfikacji rolnictwa.

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.