Historia

Obszar współczesnej gminy historycznie związany jest z Podlasiem. Podlasie w przeszłości było terenem rywalizacji Polski, Litwy i Rusi oraz Księstwa Mazowieckiego. Między tymi państwami prawie cały czas trwały wojny, co nie sprzyjało osadnictwu. Z tych konfliktów zwycięsko wyszła Litwa, zagarniając całe Podlasie. Z czasem Litwa podbiła Ruś, a z końcem XIV wieku zawarła unię z Polską. Dopiero od tego czasu datuje się intensywne osadnictwo Podlasia. Okolice Perlejewa należały w tym czasie do ziemi drohickiej w województwie trockim i były prawie bezludne, nieliczne wsie zamieszkałe były przez prawosławnych Rusinów. Przejściowo tymi obszarami władał książę mazowiecki Janusz I po małżeństwie z księżniczką litewską. Książę mazowiecki rozpoczął sprowadzanie osadników (przełom XIV i XV stulecia). Jednak na początku XV wieku obszary ziemi bielskiej i drohickiej powróciły do Litwy.

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.