loga

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt: BUG RAJEM DLA TURYSTY

Nr umowy o dofinasowanie: POIG.06.04.00-00-018/10

zawartej w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

Opis projektu:

Budowa marin 7 szt. oraz zakup i montaż promów 3 szt.

Wykonano przeprawy promowe na rzece Bug :
1. przeprawa promowa Drohiczyn – Góry gm. Korczew wraz z przyczółkami i dojazdem.

2. przeprawa promowa łącznie z dojazdem Gnojno gm. Konstantynów – Niemirów gm. Mielnik (łącznie z Gminą Mielnik) wraz z przyczółkami, dojazdem i mała architekturą.
3. przeprawa promowa łącznie z dojazdem Zabuże gm. Sarnaki – Mielnik (łącznie z Gminą Mielnik) wraz z przyczółkami, niezbędną infrastrukturą i dojazdem.
4. oraz zakupiono 3 promy o ładowności dwa samochody lub bus, wyposażone zgodnie z przepisami o Żegludze Śródlądowej, Państwowego Rejestru Statków, Państwowej Inspekcji Pracy.

Realizacja projektu przyczyniła się do wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego gmin objętych projektem poprzez utworzenie szlaku wodnego, pieszego i rowerowego od gminy Konstantynów do Perlejewa. Szlak łączy obiekty zabytkowe, sakralne i przyrodnicze Doliny Bugu. Mamy nadzieję że stanie się osią ruchu turystycznego w tej części regionu oraz przyczyni się do powstania nowych produktów turystycznych wykorzystujących posiadane walory obszaru. Największą atrakcją jest rzeka Bug. Ten element krajobrazu scala pozostałe i stanowi atrakcje dla miłośników wypoczynku nad wodą wśród dziewiczej przyrody. Bug jest jedną z najsłynniejszych rzek Europy. To ostatnia dzika rzeka kontynentu o niezwykle urozmaiconym krętym biegu i szybkim nurcie z nadbużańskimi łęgami i pięknymi starorzeczami, kandydująca wraz z cała dolina do wpisania na listę światowego dziedzictwa ludzkości. Kaprysem historii Bug jest rzeką, gdzie spotkały się losy wielu kultur i narodów, rzeką – matka wielu unii a obecnie zjednoczonej Europy.

Wykonanie marin
W ramach zadania zaplanowano wykonanie 7 marin na polskim odcinku BUGU w miejscowościach: Wólka Nadbużna (gm. Siemiatycze), Mielnik (gm. Mielnik), Drohiczyn (gm. Drohiczyn), Gnojno (gm. Konstantynów), Zabuże (gm. Sarnaki), Góry (gm. Korczew), Granne ((gm. Perlejewo).

Wykonanie marin – są to przystanie kajakowe, są uzupełnieniem infrastruktury w tym zakresie.
Realizacja 7 „marin” na polskim odcinku BUGU, w zakresie: infrastruktury umożliwiającej dostęp do nich i korzystanie z urządzeń technicznych, tzw. małej architektury oraz ścieżek rowerowych łączących mariny w miejscowościach: Mielnik, Wólka Nadbużna, Drohiczyn, Granne, Gnojno, Zabuże, Korczew/Góry, pozwala na zwiększenie dostępności rzeki dla ruchu turystycznego. Spowoduje to powstanie nowych miejsc pracy w obszarach związanych z obsługa ruchu turystycznego – miejsca noclegowe, mała gastronomia, wypożyczalnie sprzętu – kajaki, rowery itp.

Budowa małej infrastruktury

W pobliżu marin zaplonowano i wykonano tzw. małą architekturę turystyczną w następujących miejscowościach: Stare Mierzwice, Wólka Nadbużna i Gnojno.
Wykonanie małej architektury polegało na następujących pracach w poszczególnych lokalizacjach:
a. Stare Mierzwice Gmina Sarnaki:
• Remont istniejącego zadaszenia z kominkiem
b. Wólka Nadbużna Gmina Siemiatycze:
• przystosowanie istniejącego budynku na schronisko (szałas)
• pole namiotowe
• natryski zewnętrzne
• grill murowany zewnętrzny
• zadaszenie z siedliskami z miejscem na ognisko
• miejsca postojowe na samochody
• zbiorniki szczelne
• stojaki na rowery
• przyłącza wodociągowe
• ogrodzenie
• kabel elektryczny (zalicznikowy)
c. Gnojno Gmina Konstantynów:
• utwardzenie miejsc do parkowania samochodów –stanowisk 9
• wiata grillowa z wyposażeniem
• wykonanie grilla murowanego
• osłona na kabiny sanitarne
• stojak na rowery

Prace związane z utworzeniem, modernizacją oraz oznaczeniem ścieżek rowerowych.
- Gmina Mielnik – 11,077 km
- Gmina Siemiatycze – 4,320 km
- Gmina Sarnaki – 7,242 km
- Gmina Konstantynów – 0,4406 km
- Gmina Drohiczyn – 9,222 km
- Gmina Korczew – 5,722 km
- Gmina Perlejewo – 10,127 km
- Opracowanie na odcinku wszystkich gmin oznakowania szlaku ścieżek włączając drogi powiatowe do oznakowania.
- Prowadzenie nadzoru w ramach zadania

W analizie infrastruktur obszaru projektu w przypadku każdego z samorządów jako jeden z problemów zgłoszono brak ścieżek rowerowych, niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych oraz brak oznakowania ścieżek. Dlatego tez jak najbardziej było zasadne wykonanie ścieżek rowerowych wraz z ich pełnym oznakowaniem.
W dobie dbałości o zdrowie można zaobserwować nowe trendy w turystyce. Coraz więcej osób zainteresowanych jest uprawianiem turystyki aktywnej – np. wykorzystując do tego rower. Wychodząc naprzeciw potrzebom turystów w projekcie przewidziano tworzenie kolejnych ścieżek rowerowych na tym pięknym malowniczym terenie. Jest to istotny element spajający projekt i otaczający Bug po obu stronach.
Ścieżki biegną od Gnojna do drogi nr 62 w miejscowości Frankopol po lewej stronie Bugu, oraz od Niemirowa gm. Mielnik do Grannego gm. Perlejewo.

Oznakowanie szlaków przebiegło zgodnie ze standardami określonymi przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Instrukcji znakowania szlaków turystycznych.
Zastosowano oznakowanie pionowe szlaku turystycznego rowerowego we wszystkich Gminach uczestniczących w projekcie. Umieszczenie znaków nastąpiło wg zasad ogólnych zawartych w Zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znakowanie rowerowego szlaku turystycznego nastąpiło zgodnie z ustaleniami ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr.19, poz. 115 z późn. Zm.) i ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Wszystkie utworzone szlaki zostały wytyczone i zaplanowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników docelowych – rowerzystów, zgodnie z prawem ruchu drogowego i dobrymi praktykami w tym zakresie.
Szlak turystyczny został zgłoszony do Komisji Rowerowej Zarządu Głównego PTTK i zostanie ujęty w regionalnej sieci szlaków turystycznych.

Zakup i montaż infokiosków - 9 szt.

Zakupiono i zainstalowano 9 infokiosków w miejscowościach: Gnojno 1 szt. – gmina Konstantynów, Serpelice 1 szt. – Gmina Sarnaki , Korczew 1 szt., Mielnik 2 szt., Drohiczyn 2 szt., Wólka Nadbużna 1 szt.- gmina Siemiatycze i Perlejewo 1 szt. Są to multimedialne punkty informacji turystycznej. Jest tam wgrany program obsługi turystycznej z możliwością łączenia z Internetem.
W związku z tym iż w niewielu miejscach są punkty informacji turystycznej, co wynika z kosztów utrzymania biura, zatrudnienia pracowników na co czasami nie stać samorządów, zakup i instalacja infokiosków jest świetnym rozwiązaniem w zakresie uzupełnienia tego typu infrastruktury. Jest to bardzo duże ułatwienie dla turystów. W kioskach internetowych turysta dowie się o zabytkach, trasach turystycznych, punktach widokowych, miejscach noclegowych, najbliższych imprezach, atrakcjach okolicy oraz innych niezbędnych rzeczach potrzebnych do wypoczynku.
Infokioski stanowią swoisty interaktywny punkt informacji całodobowej w kilku językach. Dzięki zakupowi i instalacji infokiosków został wyeliminowany problem związany z mała ilością punktów informacji na terenie Doliny Bugu.

Utworzenie Nadbużańskiego Parku Historyczno-Kulturowego: „BUG-pogranicze kultur i religii” oraz prace modernizacyjne i adaptacyjne na Górze Zamkowej

Wykonano Nadbużański Park Historyczno-Kulturowego pod hasłem: „BUG-pogranicze kultur i religii” w Drohiczynie prezentującego najcenniejsze przykłady małej architektury, rzemiosła, tradycji, i zachowanych obyczajów (cykliczne imprezy) w przygotowanych miejscach do tego celu i wyposażonych w infrastrukturę (parking, sanitariaty, punkty informacyjne) w sąsiedztwie istniejących obiektów zabytkowych i miejsc historycznych. Na terenie parku planowane są coroczne Dni Podlasia, Nadbużański festiwal pogranicza kultur i religii oraz międzynarodowe imprezy turystyczne „Bug rzeka życia”, w tym finały wypraw tratwami od granicy państwa, i spływów kajakowych w okresie od czerwca do września.
Prace budowlane polegały na:
• adaptacji i rozbudowie dawnego budynku urzędu Gminy na muzeum,
• adaptacji istniejącego drewnianego budynku muzeum,
• adaptacja istniejącego garażu na magazyn muzeum,
• rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego,
• urządzeniu terenu działki pod ekspozycje muzealne – ciągi pieszo- jezdne, amfiteatr,
• remont i budowa ogrodzenia
• modernizacja zieleni Nadbużańskiego Parku Historyczno-Kulturowego

Muzeum znajduje się na nieruchomościach oznaczonych nr geod. działki 96, położonych przy ul. Kopernika, w miejscowości Drohiczyn.

Wykonanie zagospodarowania do celów turystycznych Góry Zamkowej
W ramach zadania wykonano tarasy widokowe, utwardzenie dojść i ścieżek, wykonanie zabezpieczeń (balustrady), wykonanie małej architektury (ławki, kosze itp.).

Góra Zamkowa to dawne grodzisko, dziś wspaniały punkt widokowy na Dolinę rzeki Bug. Wzniesiona o kilkadziesiąt metrów ponad poziom Bugu. Na jej szczycie znajduje się obelisk z 1928 roku, upamiętniający 10 rocznice odzyskania niepodległości. Dlatego konieczne było wykonanie zabezpieczeń i tarasu widokowego zapewniającego bezpieczeństwo dla turystów.

Utworzenie Nadbużańskiego Centrum Turystycznego

Zaadaptowanie budynku byłej szkoły w Grannem na Nadbużańskie Centrum Turystyczne w Gminie Perlejewo

Zadanie polegało na zaadaptowaniu budynku byłej szkoły do nowych funkcji: punkt informacji turystycznej, organizacja imprez, organizacja wystaw, muzeum, wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, rowery). Budynek na parterze został dostosowany do osób niepełnosprawnych. Zagospodarowano teren wokół centrum: ciągi komunikacyjne, chodniki, wiata wypoczynkowa, wiata ogniskowa, stojaki rowerowe.

Zakres robót adaptacyjnych i zagospodarowania terenu:
• adaptacja budynku na Nadbużańskie Centrum Turystyczne: termomodernizacja, wymiana pokrycia rynien i rur spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie drzwi wejściowych na piętrze, wykonanie schodów metalowych z parteru na piętro (zewnętrznych), roboty posadzkowe, glazury, terrakoty, wymianę grzejników, modernizację kotłowni, remont instalacji elektrycznej.
• Wiaty wypoczynkowe i ogniskowa o konstrukcji drewnianej, pokryta dachówką papową,
• urządzenie trawników przy budynku,
• wykonanie miejsc postojowych - nawierzchnia z polbruku, gr. 8cm – 9 stanowisk – miejsc,
• wykonanie dojść i dojazdów z polbruku,
• Stojaki rowerowe – 2kpl x 10szt. ze stali nierdzewnej,
• Remont magazynu sprzętu turystycznego z dojazdem

Przeprowadzenie Kampanii Promocyjnej obszaru objętej Programem.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu profesjonalnej kampanii promocyjnej regionu przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi promocji: reklama w prasie, spoty reklamowe w telewizji, bilbordy. W tym celu wykonano strategię kampanii promocyjnej, która wskazuje narzędzia i formy dystrybucji promocji i reklamy obszaru.

Strategia wymienia następujące narzędzia promocji:
• TV jako medium reklamowe (reklamy w programach, filmach).
• Reklama zewnętrzna- billboardy, kioski, udział w targach turystycznych i wystawach.
• Reklama pojazdowa
• Plakaty w ramkach na przystankach autobusowych (wykupienie powierzchni w większych miastach środkowej i południowej Polski np: Warszawa, Kraków, Katowice itp.)
• Radio jako medium reklamowe: reklamy, wywiady, audycje w radiach lokalnych, regionalnych i krajowych, internetowych.
• Prasa- reklamy w gazetach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, miesięcznikach i kwartalnikach specjalistycznych dotyczących turystyki i ciekawych miejsc.
• Internet: strona internetowa w kilku wersjach językowych, linki, bannery, buttony itp.
• Uczestnictwo znanych osób w promocji.
• Przewodniki, mapy z zabytkami, mapy z trasami kajakowymi i rowerowymi,, punktami widokowymi, ciekawymi miejscami.
• Inne gadżety promocyjne: czapeczki, koszulki, kubki, smycze, torebki papierowe, breloczki, pióra, długopisy, pamięć USB, notesy.

Wykonano także zadania nieinwestycyjnie niezbędne dla realizacji projektu:
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestycji.
2. Przeprowadzenie badań i analiz zapotrzebowania na produkt turystyczny.
3. Sporządzenie i aktualizacja studium wykonalności.
4. Opracowanie koncepcji produktu turystycznego.
5. Obsługa zamówień publicznych.
6. Biuro projektu.

Projekt "Bug - Raj dla turysty" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.